Skip to content

Kronologi över Flyget i Sverige

Arsbok
 
(only in Swedish)
Uppdaterad 2017-04-17
 

Ett omfattande arbete pågår för att uppdatera kronologin över Flyget i Sverige med rättningar och kompletteringar.
SFF Kansli tar tacksamt emot både nya uppgifter och eventuella rättningar på redan införda uppgifter som kan insändas på formulär enligt nedan.
Vi hoppas att alla läsare skall bidra med uppgifter för denna uppdatering.

Kronologin uppdateras och redigeras av SFF kansli Michael Sanz.

 
Uppgifter i blå färg har tillkommit eller ändrats sedan den förra uppdateringen.
Uppgifter i röd färg är osäkra och bör kontrolleras ytterligare samt ev. uppdateras.
 

Förord

Flyghistorisk revy 2000, som tillställdes dem som var medlemmar i Svensk Flyghistorisk Förening 2000, innehöll en kronologi över händelser i den svenska flyghistorien. Underlaget var uppgifter som samlats in av intresserade flyghistoriker. Den delen återges här i form av pdf-dokument för att göra den lätt tillgänglig för dem som även i fortsättningen vill arbeta med att samla in data från den svenska flyghistorien.

Kronologin innehåller en stor mängd data. I en sammanställning av detta slag finns naturligtvis uppgifter varom det råder delade meningar. Notisernas korta rader kan aldrig ge en fullständig beskrivning av händelser. Många av dem, för att inte säga de flesta, skulle kunna utvecklas till omfattande intressanta uppsatser. Uppgifterna kommer vidare från en mängd olika håll med också olika beskrivningar av händelserna. Den vedertagna skildringen kanske inte alltid är den korrekta. En kronologi blir egentligen aldrig färdig. Vi räknade redan vid publiceringen av revyn med rättelser och tillägg.

Svensk Flyghistorisk Förening kommer också att hålla kronologin vid liv med hjälp av nutidens moderna kommunikationsmedier och den här publiceringsformen är en väg. Alla, som är intresserade av den svenska flyghistorien, kan bidra med synpunkter och tillägg.

Kronologin upptar händelser i den svenska flyghistorien, ordnade i tidsföljd. Varje årtal inleds med vad som hänt under året men som inte är anknutet till en särskild tidpunkt under året. På samma sätt inleds månaderna med händelser som inte har kunnat förläggas till någon viss dag under månaden. För att i någon mån anknyta de svenska händelserna till utlandet har således på ett antal ställen i kronologin infogats notiser med internationella tilldragelser av vikt, de flesta dock med anknytning till flygets historia. Dessa utlandsnotiser är satta med kursiv stil och återfinns som punktsatser i början på respektive årtal. Urvalet av kronologins notiser kan naturligtvis alltid diskuteras. Man kan fråga sig om vad som är väsentligt.

I den tryckta revyn var utrymmet begränsat men i denna variant är detta inget problem. Sedan publiceringen av revyn 2000 har vissa ändringar redan införts. Senaste ändringarna är införda med blå text. Uppgifter som vi av någon anledning är tveksamma till, t.ex. om det förekommer två olika versioner, så är detta inlagt med röd färg. Kompletteringar och ändringsförslag kan sändas med e-post kansli@flyghistoria.org eller som brev till kansliet, Svensk Flyghistorisk Förening, Box 10 267, 100 55 Stockholm, märkt “Kronologi. 

Formulär för brev
Formulär för e-post
 
Förkortningar och litteraturförteckning
 
Före år 1900
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019

Testformulär:

Checka in/ut hos SFF