Skip to content

Allmänt om SFF

 

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6.000 medlemmar över hela landet – allt från allmänt flygintresserade till genuina flyghistoriker.

SFF stadgars ändamålsparagraf:
“Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, som bildades den 8 januari 1961, är en öppen allmännyttig förening, som har till ändamål att stödja kulturell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet.

Föreningen skall i detta syfte aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av från flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria. 
Intresse skall ägnas alla generationer av flygplan och annan flygmateriel. 
Svensk flyghistorisk forskning skall stimuleras och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt.

Samverkan bör ske med andra organisationer med samma eller liknande inriktning och under strävan att utveckla samhörigheten mellan olika åldersgrupper.”

SFF ger årligen ut 6 nummer av medlemstidningen Svensk Flyghistorisk Tidskrift. 
Den är på 64 sidor och innehåller allt från det första flyget till det allra senaste, civilt och militärt. 
Dessutom får medlemmarna även en årsbok, Flyghistorisk Revy med ett nytt tema varje år.

Klicka här för att läsa ett smakprov medlemstidningen Svensk Flyghistorisk Tidskrift: SFT 3-18

SFF stöder forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria och ger årligen betydande ekonomiska bidrag till olika projekt. 
Vårt eget förnämliga bokarkiv innehåller mer än 5.000 titlar plus en omfattande samling tidningsklipp som är en stor tillgång för forskare, författare och journalister.
Till detta kommer att medlemmar dessutom har tillgång till föreningens unika digitaliserade mediearkiv, innehållande bl.a. mer än 180.000 bilder, ett omfattande ljudarkiv samt ett filmarkiv under uppbyggnad. Allt detta direkt i datorn, surfplattan eller telefonen – en unik flyghistorisk skatt som är ovärderlig för alla medlemmar som söker bilder, filmer eller ljudupptagningar för en mängd olika syften! Inte minst modellbyggare har stor nytta av bildarkivet.

SFF:s verksamhet är spridd över hela landet genom 14 regionavdelningar från Skåne till Norrbotten. 

Där arrangeras regelbundet under året ett antal möten med intressanta föredrag och andra aktiviteter som medlemmarna är välkomna att delta i.  
Dessutom kan medlemmar köpa böcker och andra produkter till förmånspris – SFF:s sortiment av flyglitteratur tillhör de bredaste i landet. 
Värdefulla rabatter på flygmuseer, hotell, taxi m.m. ökar mervärdet med ett medlemskap i Svensk Flyghistorisk Förening.

Alla flygintresserade är välkomna att bli medlemmar!

Klicka här för att se filmen om SFF

Klicka här för att anmäla dig som medlem

SFF Kansli

SFF kansli och arkiv är belägna i Generalitetshuset (tidigare försvarsstabsbyggnaden “Grå Huset”) på Östermalm i Stockholm.

Närmsta T-bana är Karlaplan, uppgång Karlaplan. Se även uppgifter längst ner på sidan!

Kansliets öppethållande är normalt:

  • Tisdagar 09.00 – 12:00 och 13:00 – 15:00
  • Torsdagar 09.00 – 12:00 och 13:00 – 15:00

Besök ska anmälas till telefon 070 622 10 00

Besöksadress:
Östermalmsgatan 87 C
STOCKHOLM

Postadress:
Box 10267
10055 STOCKHOLM

Telefon: 070 622 10 00

e-mail: kansli@flyghistoria.org 


Kansliföreståndare: Michael Sanz.

SFF:s policy för ekonomiskt stöd till flyghistorisk verksamhet

Dokument till vägledning för bidragshandläggning antagen av styrelsen senast uppdaterad 8 september 2013.

1. Utdrag ur SFF:s stadgar § 1:1. Ändamål

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF har till ändamål att stödja kulturell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet.


Föreningen skall i detta syfte aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av från flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria. Intresse skall ägnas alla generationer av flygplan och annan flygmateriel. Svensk flyghistorisk forskning skall stimuleras och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt.

 2. Förvaltning

SFF:s medel för stöd till flyghistorisk verksamhet förvaltas av styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) och särredovisas på olika konton i föreningens räkenskaper. Styrelsen beslutar vilka bidrag som skall utbetalas. Såväl avkastning som kapital får användas.

 3. Fonderade medel och deras utnyttjande

SFF stödjer aktiviteter enligt ändamålsparagrafen i form av bidrag från medel på särskilda konton i balans­räkningen nämligen:

  • ”Nils Söderbergs fond” för stöd till främst militär flyghistorisk verksamhet.

  • ”Fenixfonden”, grundad på initiativ av Karl-Eskil Sahlman, för stöd till främst civil flyghistorisk verksamhet.

  • ”Lars Gibsons fond” för stöd för främst flyghistorisk publicistisk verksamhet

Bidrag kan till exempel lämnas:för att helt eller delvis ersätta utgifter som enskild forskare åsamkats vid flyghistoriskt forskningsarbete (t ex resor, utskrifter, kopiering, tryckning o d).

Bidrag kan även ges till stöd för framtagning av Flyghistorisk Revy.

– för tillvaratagande av flyghistoriskt intressant materiel såsom flygplan eller föremål som har anknytning till civil eller militär flygverksamhet. Bidrag kan även utbetalas för resor och transporter i samband med bärgning av materiel, inköp av materiel, (i vissa fall (lokalhyra), dokumentation eller specialverktyg. Bidrag för renovering av flyghistoriskt unika flygplan till flygbart skick bör normalt inte ges.

– för tillvaratagande av (inköp till SFF:s arkiv) flyglitteratur, foton, filmer och videoband (renovering, inbindning, konvertering till andra media eller system liksom för anskaffning av utrustning för konvertering till andra media).

– till stöd för flyghistoriskt intressanta evenemang såsom utställningar, modell­flygtävlingar och liknande. Bidrag kan t ex erhållas för tryckning av program. Evenemang ska vara tillgängliga för allmänheten.

– till museer och privata samlingar som är tillgängliga för allmänheten. Stöd för genomförande av speciella projekt, utställningar, tryckning av utställningskataloger mm.

Bidrag ges normalt inte för löpande (drift-) kostnader såsom hyror och administrativa stödsystem.

Bidrag ges normalt inte för verksamhet som inte kan komma SFF:s medlemmar och allmänheten till del inom Sverige eller för verksamhet syftande till utförsel av flyghistoriskt unika föremål ur Sverige.

4. Ansökan

Ansökan om bidrag ska ställas till SFF:s styrelse C/O bidragshandläggaren. Ansökan ska avse förväntade kostnader avseende aktuellt projekt d.v.s. ej kostnader som uppkommit före ansökan och tidpunkt för styrelsens behandling och beslut. Ansökan från organisation, ideell förening eller liknande skall vara undertecknad av organisationens ordförande (eller annan befullmäktigad företrädare) och innehålla uppgift på referent och fullständig adress. Till ansökan skall fogas en beskrivning av det aktuella projektets ändamål, omfattning, tidplan med eventuellt etappindelning och önskat belopp. Man behöver inte referera till viss fond i ansökan.

 5. Beslut angående bidrag

SFF styrelse ska vid beslut om bidrag följa denna policy. Om särskilda skäl föreligger som avviker från policyn ska SFF styrelse förelägga och dokumentera dessa skäl. 
Bidrag kan beviljas för alla specificerade och styrkta kostnader till ett visst högsta belopp.
Beslut om beviljade medel gäller om inte annat sägs, normalt två år. Därefter måste för utbetalande av bidrag ny ansökan insändas.

I villkor för utbetalande av bidrag kan även ingå krav på viss motprestation t.ex. gratis annonsplats eller att exemplar av framtagen dokumentation (i form av publikation eller elektroniskt media) skall tillställas SFF:s arkiv.

SFF beslut angående beviljade bidrag publiceras i Svensk Flyghistorisk Tidskrift.

 6. Redovisning

Sedan medel beviljats och aktuell aktivitet genomförts redovisa uppkomna kostnader till föreningens bidragshandläggare för utbetalning av bidrag.

Efter överenskommelse med kassören kan attesterad räkning (orginalverifikation), för havda kostnader t.ex. gjorda inköp, sändas till kassören för direkt betalning till leverantören.

Organisation eller person som erhåller bidrag från SFF ska på lämpligt sätt (lämplig plats) ange att den bidragsberättigade verksamheten genomförts med stöd från Svensk Flyghistorisk Förening.

 7. Gåvor

SFF är öppen för gåvor (tar tacksamt emot gåvor) från personer och organisationer, som sympatiserar med SFF:s ändamål. Bidragsgivaren skall uppmärksammas på att de inte kan ställa krav på hur donerade medel får användas.
Gåvor kan sättas in på 
plusgirokonto 59 54 65-6. Uppge vilken fond ni vill stödja.

Checka in/ut hos SFF